Tikkaiden asennus

Talotikkaat

Talotikkaat tehdään syöpymistä vastaan suojatusta teräksestä tai muusta tarkoitukseen soveltuvasta metallista. Paloapidättävässä tai paloahidastavassa rakennuksessa talotikkaat voivat olla myös lahosuojatusta puusta. Tikkaat tehdään tarkoitukseensa sopivan kestäviksi ja kiinnitetään pystysuoraan tai eteenpäin kaltevina. Tikkaat jatkuvat rakenteeltaan yhtenäisinä koko nousukorkeuden osalla. Nousukorkeus mitataan maanpinnalta tai muulta lähtötasolta räystäälle tai muulle nousutasolle.

Metallisten talotikkaiden mitoituksessa käytetään puolien leveytenä vähintään 400 mm, sekä puolien välinä 300 mm. Ylin puola sijoitetaan räystään reunan tai muun nousutason kanssa samaan linjaan 100 mm:n tarkkuudella. Sivujohteet taivutetaan ylimmän puolan yläreunan kohdalla noin 15astetta noususuuntaan ja ulotetaan vähintään 1000 mm korkeudelle, sekä taivutetaan tästä alaspäin jatkuen kiinnitykseen katto- tai räystäsrakenteessa. Kiinnitys voidaan tarvittaessa tehdä myös julkisivurakenteisiin tai kattotikkaisiin. Sivujohteen kiinnitysetäisyys seinästä, räystäästä, räystäskourusta tai muusta ulkonemasta on vähintään 200 mm puolien keskilinjasta. Alimman puolan korkeus maanpinnasta on 1000 – 1200 mm. Tikkaiden alapäässä voidaan käyttää vedettävää tai käännettävää jatkosta, jolloin alin puola voi sijaita n. 500 mm:n korkeudella maanpinnasta.

Puisten talotikkaiden puolien leveys ja sivujohteiden sisäpuolinen vapaa väli on vähintään 400 mm Puolien väli on enintään 400 mm puolan yläpinnasta yläpintaan mitattuna. Ylimmän puolan yläreuna sijoitetaan n. 200 mm räystään reunan tai muun nousutason yläpuolelle ja sivujohteet ulotetaan vähintään 600 mm ylimmän puolan yläpuolelle. Eteeenpäin noususuuntaan kallistetut ja sivujohteiltaan sekä räystääseen että maanpintaan tukeutuvat tikkaat kiinnitetään ainakin räystäslinjasta ja alin puola voi sijaita n. 500 mm:n korkeudella maanpinnasta.

Talotikkaat, joiden nousukorkeus on kahdeksan metriä tai sen yli, varustetaan jäätymistä vastaan suojatulla turvavyön kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella.

Vesikatolla, jonka kaltevuus on 1:1,5 tai tätä jyrkempi, kattotikkaat ja kattosillat varustetaan noin 500 mm korkeudella sijaitsevalla turvakiskolla tai vähintään 1000 mm korkealla avokaiteella lukuunottamatta enintään kaksikerroksisia asuinrakennuksia.

Kulkuyhteys vesikatolla

Talotikkailta järjestetään kulkuyhteys ( huoltoväylä ) savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille, sekä muille huoltoa ja tarkistusta vaativille rakenteille.

Metallisten kattotikkaiden sivujohteiden ulkopuolinen leveys ja puisten kattotikkaiden puolien sisäpiolinen vapaa leveys on vähintään 400 mm. Metallisten kattotikkaiden puolien väli on 300 mm. Puisten kattotikkaiden puolien väli yläpinnasta yläpintaan mitattuna on enintään 400 mm.

Kattosillan kävelytason leveys on vähintään 300 mm. Kattotikkaiden ensimmäisen puolan tai kattosillan etäisyys talotikkaiden ylimmästä puolasta, yhteytenä käytettävästä kulkuaukosta ja piipputikkaista on enintään 400 mm.

Mikäli savupiipun jokainen hormi ei ole helposti ja turvallisesti nuohottavissa ulottumalla hormin aukolle kattopinnalta tai kattosillalta, piipu varustetaan piipputikkailla. Nousukorkeudeltaan vähintään 1200 mm korkea piippu varustetaan aina piipputikkailla. Piipun nousukorkeus mitataan kattopinnan, kattosillan, kattotikkaiden tai maanpinnan määrittämästä nousukohdasta piipun päälle. Piipputikkaat tehdään syöpymistä vastaan suojatusta teräksestä ja mitoitetaan ja varustetaan kuten talotikkaat.